Historia Oratorium w Woźniakowie

Działalność Oratorium w Woźniakowie ściśle związana jest z pracą duszpasterską salezjanów, którzy w 1938 przybyli do podkutnowskiej miejscowości Gnojno Parcel i z parafią św. Michała Archanioła erygowaną tu w 1951 r. Jego historię można podzielić na trzy znaczące etapy.

Etap pierwszy – „duch oratoryjny”, niż oratorium instytucjonalne (1950-1985)

Pierwszy z etapów obejmuje lata 1950-1985. To etap realizowania bardziej „ducha oratoryjnego”, który należy rozumieć jako całokształt salezjańskiej pracy duszpasterskiej wśród dzieci oraz młodzieży. Był to czas, gdy ta działalność duszpasterska odbywała się w Woźniakowie w różnych miejscach (kościół, wieża, sale katechetyczne). Nie było też elementów instytucjonalnych oratorium: kierownika, regulaminu, nazwy czy też konkretnego programu wychowawczego. W tym okresie ważną rolę w tworzeniu owego „ducha” odgrywała katecheza przy parafii, działalność wśród ministrantów i bielanek, w którą z dużym poświęceniem angażowali się salezjanie (proboszczowie oraz ks. wikariusz), katechetki świeckie oraz rodzice katechizowanych dzieci a także klerycy salezjańscy - asystenci. Nie brakowało wyjazdów, pielgrzymek, małych form teatralnych (jasełka) lub kolędowania przy żłóbku, konkursów, okolicznościowych zabaw (ostatki, andrzejki, sylwester) i innych form duszpasterskich. Jedynie to było możliwe w trudnych latach Polski komunistycznej.

Etap drugi - Próba instytucjonalizacji (XI 1985 - VI 1999)

Elementem szczególnym dla budowania tożsamości przyszłego oratorium w Woźniakowie była działalność kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego (studentat filozoficzny). To między innymi z ich inicjatywy,  i - najprawdopodobniej - za zgodą przełożonych powołali oni specjalną grupę do pracy młodzieżowej. Następnym krokiem było otwarcie w listopadzie 1985 r. w Woźniakowie Oratorium św. Jana Bosko. Oratorium otrzymało nie tylko nazwę, ale również pierwszy regulamin i stałe miejsce swoich zajęć – pomieszczenia pod kościołem, gdzie przez wiele lat odbywała się katecheza dzieci i młodzieży oraz spotykały się różne grupy parafialne. Pomoc kleryków i salezjanów oraz osób świeckich była ważnym elementem rozwoju Oratorium św. Jana Bosko w Woźniakowie. W tym drugim etapie obejmującym końcówkę 1985 aż do połowy 1999 r. Oratorium św. Jana Bosko przeżyło znaczący rozwój. Świadczą o tym m.in. powstanie „Oratorium na kółkach” – grupy rowerowej (1991); powstanie różnych grup (fotograficzna, modelarska, teatralna, językowe, sportowe, harcerze – od 1987 r.); organizacja ciekawych wydarzeń np. Festynu Dominika Savio (od 1985), zimowisk dla dzieci w czasie ferii (od 1988), wypoczynku letniego (obozy), pielgrzymek i wyjazdów, okazjonalnych spotkań (andrzejki, mikołajki, sylwester, dyskoteki, wieczory poezji, pokazy filmowe).

Istotnym momentem historii oratoryjnej był przełom polityczny w Polsce – upadek komunizmu i nowe możliwości pracy wychowawczo-opiekuńczej salezjanów, której zostali przez dziesięciolecia pozbawieni. Od lat 90. XX w. salezjanie w Woźniakowie owocnie współpracowali z władzami miasta Kutna, aby pozyskiwać fundusze na działalność dziecięco-młodzieżową. Rozpoczęła się era półkolonii w Woźniakowie (1993), lokalnego Festiwalu Piosenki Religijnej oraz wielu wydarzeń sportowych. W 1994 r. z Oratorium św. Jana Bosko w Woźniakowie wyodrębniono działalność sportowo-rekreacyjną dając początek Stowarzyszeniu Lokalnemu SALOS (Salezjańska Organizacja Sportowa), które później przyjęło nazwę SL SALOS „RÓŻA KUTNO”.  Także dla Oratorium przyjdzie za kilka lat moment właściwy, aby korzystając z możliwości prawnych (ustawa o stowarzyszeniach) powstało w Woźniakowie oratorium w formie stowarzyszenia.

Etap trzeci - Stowarzyszenie Oratorium im. Bł. Michała Rua (od VI 1999)

Pod wpływem zmieniającej się rzeczywistości w Polsce (politycznej, prawnej, ekonomicznej, społecznej, salezjańskiej) w Inspektorii św. Stanisława Kostki rozpoczęto proces porządkowania oratoriów i nadawania im nowych podstaw ich funkcjonowania. Owocem tego procesu było powołanie do życia oratoriów w formie stowarzyszeń.

Także oratoryjna rzeczywistość w Woźniakowie zmieniła swoje oblicze przyjmując w czerwcu 1999 r. nową formę prawną (stowarzyszenie) i nazwę - Oratorium im. Bł. Michała Rua. Dzięki temu Oratorium otrzymało własny statut (od września 1999 r.), korzystało z dotychczasowej siedziby (pomieszczenia pod kościołem) oraz zyskało własne władze oraz nowe możliwości działania. Dwudziestolecie (1999-2019) Oratorium im. Bł. Michała Rua działającego jako stowarzyszenie było okresem w miarę dla niego łaskawym, choć nie brakowało też momentów osłabienia pracy oratoryjnej. Ponowny rozkwit Oratorium nastąpił w drugiej połowie 2013 r. Zrodziły się nowe pomysły duszpasterskie, rozpoczęła się regularna formacja animatorów, rokrocznie pozyskiwano nowych wychowawców wypoczynku, oratorianie zaczęli brać udział w wydarzeniach Inspektorii św. Stanisława Kostki (Szkoła Animatora Oratorium, Campo Bosco, Inspektorialne Spotkanie Animatorów, Spotkanie Animatorów 18 +). Kolejne lata (od 2017 do 2020) to kontynuacja sprawdzonych form pracy Oratorium, dalsze umacnianie tożsamości oratoryjnej w środowisku lokalnym a także owocna współpraca w celu realizacji zadań publicznych (w ramach konkursów ofert) z władzami miasta Kutna, Starostwem Powiatu Kutnowskiego, Gminą Kutno, Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Ważnym wydarzeniem dla istnienia Oratorium był rok 2018, gdy otrzymało status organizacji pożytku publicznego oraz rok 2019, w którym Oratorium świętowało 20-lecie istnienia i działalności podczas Festynu Rodzinnego. Obecnie Oratorium ma charakter weekendowy i oferuje szeroką ofertę wychowawczo-duszpasterską w ciągu roku.

 


Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 

Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com

Parafia:
parafiawozniakow@gmail.com

Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 

SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com