Wizja Oratorium im. Bł. Michała Rua

W kontekście miasta Kutno i gminy Kutno - Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie jest punktem odniesienia dla młodzieży najuboższej i najbardziej oddalonej od Kościoła. Program Oratorium  zakłada gromadzenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Oratorium stworzą środowisko wychowawcze, które sprzyja wychowaniu do wiary wszystkich uczestników poprzez więź międzyludzką, integrację, tworzenie grup, zaangażowanie animatorów, konkretne działania z młodzieżą, aby doprowadzić ją do Jezusa Chrystusa jako nauczyciela, przewodnika i wzoru człowieka. Droga ta prowadzi od wyjścia z pierwszym orędziem ewangelizacyjnym do osobistego przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

1. Oratorium: Środowisko otwarte

1.1. Oratorium prowadzi działalność wychowania i wzrastania w wierze. Jawi się jako "dzieło z pogranicza tego co religijne i świeckie: z tej lokalizacji pochodzi cała jego oryginalność i ryzyko" (Kapituła Generalna XXIII, 262).

1.2. Styl, z jakim Oratorium wychodzi naprzeciw młodym jest skoncentrowany na Systemie Prewencyjnym Ks. Bosko (rozum, religia, dobroć czyli miłość wychowawcza). System ten wymaga:

 • osobistego spotkania z drugim człowiekiem,
 • dobroci wobec wszystkich, a w szczególności wobec najbardziej potrzebujących;
 • postawy przyjmującej, zwłaszcza wobec nowo przybyłych, pojętej jako dar przyjaźni, akceptacji drugiej osoby, umiejętności pomagania temu, kto znajduje się w sytuacji trudnej, solidarności z najuboższymi, cierpliwości i łagodności wobec młodych,
 • współpracy z rodzinami, które pozostają głównymi odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci.

W ten program są zaangażowani animatorzy oratorium, jak również sama młodzież wobec swoich kolegów (być liderem młodzieży).

1.3. Aby utrzymać jakość wychowawczą i duszpasterską Oratorium jawi się jako:

 • wspólnota ewangelizująca
 • wspólnota, która służy
 • wspólnota twórcza.

2. Oratorium: wspólnota ewangelizująca

Na wielorakie wyzwania, jakie młodzież stawia wspólnocie wierzących, Oratorium odpowiada propozycją przebycia stopniowej, jasnej drogi wiary, która poczynając od metody "spotkania" prowadzi do dojrzałości ludzkiej, do spotkania z Jezusem Chrystusem, do silnego poczucia przynależności do wspólnoty Kościoła i do zaangażowania na rzecz Królestwa.

2.1. Oratorium poprzez spotkania formacyjne uczestników i animatorów prowadzi działalność ewangelizacyjną. Ewangelizując wychowujemy i wychowując ewangelizujemy. Uczestnik Oratorium powinien uczęszczać na katechezę w swojej szkole. Będzie to pozytywna postawa w środowisku odrzucającym wartość Ewangelii, a jednocześnie uczestnik stanie się znakiem Chrystusa w świecie. Nowo przybyli nie powinni negować modlitwy w Oratorium i Regulaminu Oratorium.

2.2. Oratorium jako wspólnota wierzących, która umacnia się w uczestnictwie w Eucharystii. Jest ona dla nas:

 • możliwością rozwoju duchowego, dojrzewania wiary w Chrystusa Pana oraz zaangażowania w praktykowaniu przykazania miłości Boga i bliźniego;
 • siłą jednoczącą wszystkie wysiłki wychowawcze w budowaniu wspólnoty oratoryjnej, w której dzieci i młodzież szkolna zajmują szczególne miejsce;
 • punktem kulminacyjnym i źródłem dzielenia się miłością wobec wszystkich. Jest również miejscem rodzenia się autentycznych powołań.

2.3. Wzorem i źródłem ducha salezjańskiego jest Serce Chrystusa, wysłannika Ojca. W odczytywaniu Ewangelii jesteśmy szczególnie wrażliwi na pewne rysy postaci Chrystusa, tj: umiłowanie maluczkich i ubogich, gorliwość w przepowiadaniu; troskliwość Dobrego Pasterza, który zwycięża łagodnością i darem z samego siebie. Słowo Boże, słuchane z wiarą jest dla nas źródłem życia duchowego, pokarmem dla modlitwy i mocą w dochowaniu wierności na co dzień.

Wyznacza nam:

 • ciągłą pracę nad zdobywaniem właściwego rytmu osobistej modlitwy
 • momenty modlitwy wspólnej w taki sposób, aby wszyscy animatorzy mieli możliwość w niej uczestniczyć,
 • zapewnić regularne funkcjonowanie zebrań wszystkich animatorów oraz Lokalnej Rady Młodych, jako środków animacji i współodpowiedzialności
 • weryfikować jakość naszych przedsięwzięć podnosząc je na coraz wyższy poziom, a więc rezygnacja z bylejakości, proponować coraz nowsze gry i zabawy
 • pobudzać do czytania lektur salezjańskich, aby pogłębić w ten sposób ducha salezjańskiego

2.4. Wspólnota oratoryjna wyraża pragnienie i wolę życia darem wspólnoty dzięki pojednaniu. Celebracja osobista i wspólnotowa Sakramentu Pokuty jest uprzywilejowanym momentem dla odnawiania wspólnotowej harmonii. Dokonuje się to w czasie dni skupienia dla animatorów i wychowawców, rekolekcji w parafii, w okazjonalnych Mszach św. dla całego Oratorium.

2.5. Obecność Maryi Wspomożycielki Wiernych na naszej drodze jest wzorem daru życia i odpowiedzialności. Dlatego żywimy do Niej pobożność. Wyraża się to w modlitwie i przyjmowaniu błogosławieństwa za Jej wstawiennictwem.

2.6. Aby lepiej przeżywać jedność wspólnoty, jednoczymy się wszyscy poprzez współpracę i obecność przy organizacji ważnych wydarzeń w życiu Oratorium, aby bardziej uwidaczniać charyzmat salezjański w naszym środowisku i w naszych działaniach na zewnątrz. Są nimi:

 • Liturgiczne rozpoczęcie i zakończenie roku duszpastersko – wychowawczego w Oratorium na Mszy św. o 11.30 (wrzesień i czerwiec);
 • Dzień Animatora – podziękowanie animatorom oraz oficjalne przyjęcie nowych osób do grona kandydatów (wrzesień) oraz dzień patrona Oratorium (niedziela przed 29 października);
 • uroczystości wg tradycji salezjańskiej, szczególnie: uroczystość Niepokalanej (8 grudnia), ks. Bosko (31 stycznia), Maryi Wspomożycielki (24 maja);
 • adwentowy i wielkopostny dzień skupienia dla animatorów i wychowawców Oratorium (grudzień i marzec);
 • spotkania dla wychowawców i animatorów w czasie Bożego Narodzenia (spotkanie opłatkowo-kolędowe) oraz w czasie Wielkanocy (spotkanie wielkanocne);
 • zaangażowanie w życie parafii w Woźniakowie: udział w odpuście parafialnym (wrzesień), zbiórka ofiar w Dzień Papieski (październik), pomoc w prowadzeniu nabożeństw dla dzieci (różaniec i droga krzyżowa), dzień wdzięczności za obecność Salezjanów – kapłanów (Wielki Czwartek); procesja rezurekcyjna, procesja w uroczystość Bożego Ciała;
 • udział w okolicznościowych spotkaniach integracyjnych: Boska sobota, wyjścia do kina, Aquaparku lub na lodowisko.

3. Oratorium: wspólnota, która służy

Służba jest miarą salezjańskiej duchowości młodzieżowej, która wymaga od młodych stawania się „uczciwymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami”. Służenie innym niesie ze sobą „promocję godności osoby i jej praw, we wszystkich kontekstach, życie ze wspaniałomyślnością we własnej rodzinie i przygotowanie się do tworzenia jej na fundamencie wzajemnego daru; sprzyjanie solidarności, szczególnie wobec najuboższych; wykonywanie swojej pracy z uczciwością i kompetencją zawodową; promowanie sprawiedliwości, pokoju i dobra wspólnego w polityce; szanowanie natury; rozwijanie kultury". (Kapituła Generalna 23, 178)

3.1. Służba w Oratorium

 • Oratorium angażuje do pomocy wszystkich, którzy chcą je tworzyć z zachowaniem ogólnoludzkich zasad.
 • Każdy powinien czuć się odpowiedzialny za funkcjonowanie Oratorium, jego grup i struktur, według własnych zdolności; być dyspozycyjnym do pracy i współpracy, szanować osoby i rzeczy oraz posiadać świadomość, że Opatrzność Boża nie zawiedzie, jeśli każdy wypełni swój obowiązek poprawnie, ze współodpowiedzialnością i duchem wiary.
 • asystencja salezjańska. Jest dobrą rzeczą, obok różnych zajęć oratoryjnych, aby część młodzieży jako animatorzy poświęcali swój czas na asystencję młodszych. W Oratorium Jest ważną obecność starszych animatorów, wychowawców oraz dorosłych i rodziców, aby dzieci nie czuły się pozostawione samym sobie. Ten styl obecności sprzyja dojrzewaniu "ducha rodzinnego" typowego dla pedagogiki salezjańskiej. Umożliwia to także spotkanie i zawiązanie przyjaźni, aby być dla drugiego człowieka bratem i przyjacielem.

3.2. Służba jako element wychowawczy.

Postawa służby

Niech każde zajęcie dzieci i młodzieży będzie stopniowo motywowane przez postawę służby aż do momentu, by stała się ona wyborem życiowym tej osoby, która pragnie wzrastać według ewangelicznego stylu Ks. Bosko.

Proponuje się:

 • przyzwyczajać do odkrywania wolontariatu na polu wychowawczym, społecznym i kościelnym;
 • grupa niech będzie dla każdego okazją do odkrywania już od wczesnego okresu dojrzewania własnych zdolności i umiejętności;
 • zawsze mieć na względzie promowanie powołań do szczególnej konsekracji Bogu i ludziom;
 • aby młodzi i dorośli przyjęli w Oratorium rolę animatorów i wychowawców, pokazując im w dalszej przyszłości rolę salezjanina współpracownika. Niesie to ze sobą konieczność formacji i współodpowiedzialności, które dojrzeją w procesie formacji osobistej i chrześcijańskiej oraz przyniosą owoc w konkretnym działaniu.

4. Oratorium: wspólnota twórcza

4.1. We wspólnocie oratoryjnej każdy z pokorą uznaje zdolności swoje i innych jako dary Ducha Świętego. Dlatego wszyscy czujemy się odpowiedzialni i potrzebni w naszym dziele wychowawczym i ewangelizacyjnym. Każdy więc w Oratorium może znaleźć swoje miejsce i szansę rozwoju własnych zdolności, umiejętności, talentów, darów, którymi w sposób twórczy buduje wspólnotę Oratorium.

4.2. Naśladując styl Ks. Bosko należy stopniowo dokonywać wzrostu ku dojrzałości ludzkiej, wzrostu w wierze poprzez spotkanie z Chrystusem, poprzez swoje doświadczenie Kościoła aż do zrozumienia, że jest się w Kościele i Kościołem oraz odkrycie swojego powołania i dokonanie wyboru drogi życia. Należy również dać miejsce takim zajęciom, w które młodzież może dać swój wkład. W szczególności należy:

 • promować działalność rekreacyjno - sportową – promującą wśród dzieci i młodzieży zdrowy styl życia i aktywność fizyczną;
 • promować działalność kulturalną – animacja wydarzeń, promocja działalności muzycznej, teatralnej, konkursy, zabawy a więc wszystko to, co lubią dzieci i młodzież. Szczególną formą będzie organizowany co roku festyn oratoryjny;
 • promować działalność misyjną - z jednej strony musi być uwrażliwieniem wszystkich, z drugiej, jest propozycją, która powinna znaleźć odpowiedź poprzez utworzenie konkretnej grupy o charakterze misyjnym. Celem wrażliwości misyjnej w naszym środowisku jest z przekonanie, że nie tylko trzeci świat jest miejscem misji, ale że także nasze miasto, gmina, diecezja powinny stać się miejscem ewangelizacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci i młodzież, którzy nie doświadczyli życia oratoryjnego. W tym celu staramy się m.in. promować Oratorium przez własne zachęty/zaproszenia wśród kolegów i koleżanek, włączamy się w akcję „Adopcja na odległość” oraz zapraszamy przedstawicieli Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego na wydarzenia oratoryjne;
 • przydzielać starszym animatorom młodsze grupy i wdrażać lokalny program wychowawczo-duszpasterski a także organizować różne formy dokształcania (warsztaty, kursy, szkolenia);
 • organizować różne formy wypoczynku - mają walor wychowawczo-chrześcijański. Organizujemy dla dzieci szkolnych półkolonie zimowe i letnie oraz wakacyjne kolonie/obozy, a w ciągu roku również wyjazdy i wycieczki;
 • angażować rodziców animatorów oraz oratorianów - w ciągu roku rodzice animatorów i kandydatów z naszego Oratorium powinni spotkać się przynajmniej na dwóch zorganizowanym dla nich spotkaniach w celu formacji, integracji ze środowiskiem salezjańskim i samego Oratorium (np. wrzesień-październik oraz czerwiec);
 • promować wśród starszych animatorów oraz w gronie wychowawców Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników, które działa przy parafii w Woźniakowie oraz angażować chętnych Salezjanów Współpracowników do zadań Oratorium;
 • dbać o działalność katechetyczną – szczególnie poprzez spotkania formacyjne dla animatorów (w piątki), kandydatów na animatorów (w soboty), kandydatów do bierzmowania - Grupa wzrastania dla kl. 8 (dwa razy w miesiącu w niedziele) i Przyjaciele Dominika Savio dla kl. 7 (raz w miesiącu w niedziele);  organizowanie momentów modlitwy (Wieczernik Młodych) oraz zaangażowanie się w wydarzenia parafialne;
 • dokumentować działalność Oratorium poprzez: prowadzenie kroniki Oratorium, wykorzystanie środków społecznego przekazu (fb, instagram, strony internetowe: lokalne, salezjańskie i diecezjalna).

5. Działalność i struktury

Działalność Oratorium opiera się na Lokalnym Programie Wychowawczo - Duszpasterskim Oratorium.  Będzie on przygotowywany i weryfikowany przez kompetentny organ - Radę Oratorium wybraną przez walne zebranie członków zwyczajnych stowarzyszenia Oratorium.

W skład Rady Oratorium wchodzą:

·        Kierownik Oratorium – salezjanin (z nominacji inspektora salezjańskiego),

·        sekretarz,

·        skarbnik,

·        członek zwyczajny - przedstawiciel rodziców,

·        członek zwyczajny - przedstawiciel Oratorium (wychowawca lub pełnoletni animator).

Rada Oratoryjna posiada następujące zadania:

·        programuje i organizuje działalność Oratorium,

·        zarządza majątkiem i funduszami Oratorium,

·        opracowuje roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Oratorium,

·   opracowuje sprawozdanie finansowe i preliminarz budżetowy na kolejny rok, które przedkłada do zatwierdzenia Radzie Wspólnoty,

·        przyjmuje, wykreśla oraz wyklucza członków zwyczajnych Oratorium,

·        wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia członków Oratorium.

W działaniu Rady Oratorium będą pomocne:

Ø Wspólnota Wychowawczo-Duszpasterska, złożona z przedstawicieli różnych grup Oratorium, SL SALOS „Róża Kutno”, parafii;

Ø  Lokalna Rada Młodych, złożona z animatorów Oratorium. Przedstawiciele Lokalnej Rady Młodych będą uczestniczyć w Inspektorialnej Radzie Młodych.


Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 

Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com

Parafia:
parafiawozniakow@gmail.com

Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 

SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com