Program wychowawczo – duszpasterski Oratorium

Propozycja wychowawczo - duszpasterska dla dzieci i młodzieży Oratorium im. Bł. Michała Rua

Świat dzisiejszy, w którym następuje ogromny postęp cywilizacyjny, którego nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Ów postęp niesie ze sobą różne zagrożenia dla integralnego rozwoju młodego człowieka. Zagrożenia te wynikają z szybkiego rozwoju technicznego i związanej z nim zmiany stylu i tempa życia. Rodzice wychowujący dzieci, mają coraz mniej czasu, który mogą im poświęcić. Praca wypełnia cały czas jaki posiadają. Dlatego nie mają go, ani dla siebie, ani dla swoich dzieci, którymi prawie się nie widują i nie rozmawiają. Rodziny dotyka w coraz większym stopniu problem bezrobocia, który powoduje radykalne obniżenie stopy życiowej. Wszystkie te czynniki powodują, że rodzice często nie są w stanie sami w pełnym zakresie zapewnić wychowania i wykształcenia własnego potomstwa. Z pomocą spieszą im instytucje zorganizowane: przedszkola, szkoły oraz pozaszkolne ośrodki wychowawcze. Jest to również wyzwanie dla wspólnoty Kościoła, aby przyjść z pomocą rodzinom nie tylko w wymiarze duszpasterskim, ale również w procesie wychowawczym.

Dlatego w parafii salezjańskiej organizowane są różne formy działalności wychowawczo-duszpasterskiej na rzecz dzieci i młodzieży, takie jak: wspólne świętowanie najważniejszych uroczystości, działalność rekreacyjno sportowa, pielgrzymki i wycieczki, kolonie i obozy letnie i zimowe oraz półkolonie. Jedną ze szczególnych form pomocy potrzebującym wsparcia rodzinom są prowadzone przy niektórych parafiach świetlice środowiskowe dla dzieci, angażując środowisko lokalne. Dlatego propozycją systematycznego działania na polu wychowawczo -duszpasterskim jest oratorium parafialne.

Ta forma pracy z dziećmi i młodzieżą znana jest już od czasów św. Filipa Nereusza. Dzieło oratorium rozwinął w XIX wieku we Włoszech św. Jan Bosko, nadając mu charakter środowiska wychowawczego dla młodzieży. Oratorium Księdza Bosko stało się swego rodzaju centrum młodzieżowym bogatym w rozrywkę, imprezy sportowe, gry i naukę katechizmu oraz modlitwę. Z czasem dzieło świętego, jako doskonała odpowiedź na potrzeby ówczesnej młodzieży, zaczęło się rozrastać, stając się dla młodych domem i szkołą oraz parafią i podwórkiem.

1. Charakterystyka Oratorium im. bł. Michała Rua w Woźniakowie.

Oratorium istnieje w Woźniakowie od 1952 roku. Na przestrzeni lat zmieniały się formy jego działania, lecz cel, dla którego Oratorium powstało wciąż jest taki sam: prowadzić młodzież do świętości, towarzysząc jej w nauce, pracy, modlitwie i radosnym spędzaniu wolnego czasu.

Jedną z podstawowych zasad naszego dzisiejszego Oratorium jest jego otwarta forma: każdy młody człowiek może przyjść i wziąć udział we wszystkich inicjatywach i działaniach. Ważne jest tylko, by jego zachowanie nie burzyło porządku i bezpieczeństwa innych. Prowadzenie do świętości odbywa się w sposób naturalny, gdyż modlitwa i elementy formacji chrześcijańskiej są integralną częścią wszystkich zajęć. Program formacyjny dostosowany jest do wieku uczestników i jest tak realizowany, aby stanowić drogę do przebycia, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej (kiedy młody człowiek ma 10 lat,) a skończywszy na wieku, w którym wchodzi w dorosłość.

Grupy formacyjne w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiają się następująco:

Uczestnicy młodsi – grupa dzieci w wieku szkoły podstawowej, uczestnicząca w zajęciach oratoryjnych.

Uczestnicy starsi – grupa młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, uczestnicząca w zajęciach oratoryjnych. Niektórzy spośród młodzieży zapraszani są do wspólnoty animatorów i rozpoczynają szczególną, trwająca kilka lat formację Szkoły Animatora Oratorium w następujących grupach: kandydaci na animatorów, animatorzy stopnia I, animatorzy stopnia II, animatorzy stopnia III oraz animatorzy wychowawcy/studenci.

Spośród najstarszej grupy młodych mamy taką nadzieję, że odkryją powołanie bycia świeckim salezjaninem w świecie i wstąpią w szeregi Salezjanów Świeckich Współpracowników. Najstarsi animatorzy są opiekunami poszczególnych etapów formacyjnych i mają ze swoimi grupami raz w tygodniu spotkania. Oni też będą prowadzić miesięczne spotkania formacyjne z dwoma grupami młodzieży, trenującymi siatkówkę w Salezjańskiej Organizacji Sportowej. Animatorzy Współpracownicy tworzą Lokalną Radę Młodych, której spotkania odbywają się regularnie w ostatnią niedzielę miesiąca.

Ważnym elementem formacyjnym jest sprawowana w każdy I czwartek miesiąca Msza św. z katechezą dla uczestników Oratorium. Również animatorzy mają swoją Mszę św., sprawowaną w kaplicy Domu Rekolekcyjnego raz w miesiącu. Podczas tej Mszy św. odmawiane są nieszpory, zaś bezpośrednio po niej ma miejsce spotkanie całej wspólnoty animatorów z kierownikiem Oratorium. Grupa animatorów liczy 31 osób. Jest też kilkuosobowa grupa starszej młodzieży, która w Oratorium spełnia rolę wolontariuszy.

Bardzo ważną formą działania, która została powołana do istnienia w Oratorium, jest Grupa modlitewno-liturgiczna im. Laury Vicunia, prowadzona prze p. Pawła Krajewskiego w 2008 roku. Jest to propozycja dla młodych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wspólne kształtowanie i przeżywanie liturgii niedzielnej Eucharystii. Chcemy, aby młodzi nie byli biernymi uczestnikami, ale by czynnie włączali się w przygotowanie i sami kształtowali liturgię. Służą temu cotygodniowe muzyczne i liturgiczne, które odbywają się w soboty o godz. 11.00. Wspólnie chcemy ukazać innym, że to właśnie z Eucharystii, która jest Źródłem, Kościół czerpie swoją młodość.

Propozycją są również tematyczne spotkania modlitewne i nabożeństwa dla młodych, wynikające ze struktury roku liturgicznego (październikowe różańcowe spotkanie na modlitwie wraz z Maryją Wspomożycielką – Matką Młodych, adwentowe Roraty o g. 7.00, wielkopostna Droga Krzyżowa), a także spotkania oratoryjne w Oratorium dla całej społeczności.

Oratorium jako salezjańskie duszpasterstwo młodzieżowe jest też propozycją formacyjną dla tych młodych, którzy w ciągu tygodnia mają niewiele czasu na skorzystanie z działań duszpasterskich, proponowanych przez Oratorium. Systematycznie w działania duszpasterstwa zaangażowanych jest ok. 36 osób (w szczególności animatorów), zaś odbiorcami tych działań jest młodzież z terenu parafii i okolic, a także młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W pierwszą niedzielę miesiąca prowadzona jest modlitwa uwielbienia po Mszy o g. 18.00 wraz z możliwością spowiedzi tzw. "modlitwa uwielbienia i wieczór konfesjonałów" od g. 19.00 do 21.00. Posługa muzyczna schola młodzieżowa prowadzona przez p. Macieja Tamborskiego. Jest to sposób na przyciągnięcie młodych do Kościoła.

Młodzi działający w Oratorium, oprócz coniedzielnej Eucharystii, angażują się również w działania parafialne, takie jak: przygotowanie od Triduum Paschalnego, w Wielkim Poście przygotowanie Drogi Krzyżowej, niedzielna Msza dla dzieci z oprawą muzyczną scholi.

W soboty realizowany jest cykl zajęć dla animatorów pod nazwą „Szkoła Oratorium Salezjańskiego”, po to, aby dać szansę kontynuowania formacji wakacyjnej w SAO, ze względu na brak czasu, we wcześniejszych latach nie byli w stanie uczestniczyć w formacji animatora.

Również organizujemy Bal Aniołów 31 października, Bal karnawałowy przed środą popielcową. Zimą -ferie zimowe dla 40 dzieci, a latem - półkolonie dla 400 osób w dwóch turnusach i kolonie wyjazdowe dla dzieci, a dla młodzieży planujemy obóz wakacyjny. Również organizujemy Wiosenną Ligę Piłkarską ósemek.

Animatorzy każdego roku będą brać udział Szkole Animatora Oratorium oraz już uczestniczą w Campo Bosco. Wszystkie działania młodzieżowe będą dokumentowane są poprzez zdjęcia oraz kronikę prowadzoną przez animatorów oraz podawanie informacji na stronę internetową.

Bardzo ważna jest dla nas współpraca z Ośrodkiem Emaus i Wydziałem Duszpasterstwa Młodzieżowego Kurii Łowickiej, gdzie w miarę naszych możliwości będziemy się włączali w proponowane działania, spotkania, zjazdy itd.

2. Rozeznanie środowiska. Określenie potrzeb i oczekiwań dzieci i młodzieży

Bardzo istotną sprawą w programowaniu działalności wychowawczo duszpasterskiej jest rozeznanie środowiska i określenie przez odpowiedzialnych za pracę wychowawczą i duszpasterską potrzeb i oczekiwań młodzieży. Oratorium otwarte jest na wszystkich tych, którzy pragną wzrastać spędzając wolny czas w duchu wartości chrześcijańskich. Nie jest ono jednak domem kultury, salą gier czy klubem sportowym, ale środowiskiem, gdzie młodzież i dzieci, mając wiele propozycji działania w różnych grupach, mogą wzrastać przez zabawę, modlitwę, sport i pacę nad sobą. Oratorium proponuje integrację między wiarą a życiem, rekreacją a odpowiedzialnością, wzrostem osobowym a przyjaźnią. Aktywny udział dzieci i młodzieży w Oratorium współtworzy środowisko oratoryjne, które każda z istniejących w nim grup traktuje jak własne. Część działań wychowawczych została przeniesiona w miejsca, gdzie młodzi ludzie przebywają na co dzień. Spotkanie z nimi na "ich" terenie tworzy więzy zaufania i możliwość oddziaływania wychowawczego, również na tych młodych, którzy pomieszczenia Oratorium odwiedzają sporadycznie. Działalność wychowawczo –duszpasterska Oratorium wymaga ścisłej współpracy ze wszystkimi dziełami salezjańskimi w Woźniakowie (Parafią, Nowicjatem Towarzystwa Salezjańskiego, Salezjańską Organizacją Sportową, Salezjanami Świeckimi Współpracownikami) oraz szkołami do których uczęszczają młodzież i dzieci. Bardzo istotną rolę odgrywa współpraca z organami władzy samorządowej: władzami miasta, gminy i powiatu.

3. Cele Oratorium i założenia wychowawcze

Głównym celem Oratorium jest integralny rozwój młodego człowieka, który dokonuje się w środowisku wychowawczo duszpasterskim, opartym na systemie uprzedzającym, wypracowanym przez św. Jana Bosko. Wychowanie i wzrost w środowisku oratoryjnym ma ukształtować w młodym człowieku postawę dobrego obywatela i chrześcijanina. Wychowanie to ma prowadzić do wzrostu ku dojrzałości ludzkiej wychowanków, wzrostu w wierze poprzez spotkanie z Chrystusem, odkrycia swojego miejsca w społeczeństwie i wspólnocie Kościoła oraz do rozeznania swojego życiowego powołania.

4. Sposób realizacji założeń i metody wychowawcze

Integralne wychowanie młodego człowieka w środowisku oratoryjnym dokonuje się na czterech płaszczyznach, które stały się punktem odniesienia dla czterech wymiarów tworzonego projektu wychowawczo –duszpasterskiego:

a. wychowanie i kultura,
b. ewangelizacja i katecheza,
c. wspólnota, zrzeszenia i doświadczenie grupy,
d. rozeznanie powołania.

Projekt wychowawczo – duszpasterski tworzony jest według powyższych założeń na początku każdego roku szkolnego. W tworzeniu tego projektu czynnie uczestniczy młodzież podejmująca w Oratorium rolę animatorów. Po określeniu głównego problemu i wyznaczeniu celu głównego na dany rok określane są szczegółowe zadania, które są następnie wpisywane do kalendarium pracy w wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za ich realizację i weryfikację. Pomaga to w usystematyzowany sposób podjąć proces wychowawczo –duszpasterski w poszczególnych grupach i wspólnotach współtworzących Salezjańskim Duszpasterstwem Młodzieżowym, którego sercem w tradycji salezjańskiej jest zawsze Oratorium.

5. Struktury Oratorium im. bł. Michała Rua w Woźniakowie i podział ról

Oratorium posiada swoją strukturę, z której wynika podział zadań w procesie wychowawczo duszpasterskim.

Zadania te podejmują:

Salezjanie (SDB) - charakteryzuje ich otwartość na młodzież, z czego wynika priorytet duszpasterstwa młodzieżowego. Są duszpasterzami grup, stowarzyszeń i wspólnot młodzieżowych i dziecięcych działających w środowisku oratoryjnym. "Kierownika Oratorium mianuje Inspektor. Kierownik podlega Dyrektorowi Wspólnoty. Razem z nim i jego Radą podejmuje ważniejsze decyzje. Im też przedstawia "sprawozdanie merytoryczno -finansowe".

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników (SSW) - włączają się poprzez służbę w duchu i posłannictwie Księdza Bosko w pracę na rzecz dzieci i młodzieży w Oratorium.

Rada Oratorium - jej przewodniczącym jest wg Statutu Kierownik Oratorium, tworzą osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Oratorium. Rada Oratorium jest wg statutu zarządem stowarzyszenia.

Lokalna Rada Młodych (LRM) - tworzą ją najstarsi animatorzy. Lokalna Rada Młodych jest organem doradczym w programowaniu wszelkich działań młodzieżowych w środowisku oratoryjnym i współpracuje z duszpasterzami oraz liderami poszczególnych grup i wspólnot w realizacji tych programów. Delegat LRM wchodzi w skład Inspektorialnej Rady Młodych.

Animatorzy - są nimi młodzi ludzie, którzy ukończyli bądź kontynuują formację Szkoły Animatora Oratorium i towarzyszą swoim kolegom i koleżankom. Animatorzy są bezpośrednimi współpracownikami Kierownika Oratorium. Wspólnie z całą wspólnotą wychowawczo duszpasterską (WWD), której centrum jest wspólnota salezjańska, opracowują coroczny lokalny projekt wychowawczo – duszpasterski, w oparciu o dokumenty Kościoła i Zgromadzenia.

Zadaniem animatorów jest:

·   prowadzenie zajęć w sali rekreacyjnej Oratorium;

·   obecność wśród dzieci i młodzieży w środowisku oratoryjnym;

·   prowadzenie zajęć w grupach;

·   realizowanie projektu wychowawczo-duszpasterskiego w im powierzonym zakresie

·   podejmowanie odpowiedzialności za Oratorium w im powierzonym zakresie;

·   prowadzenie zajęć w grupach oraz animacja czasu wolnego;

·   obecność wśród dzieci i młodzieży w środowisku oratoryjnym;

·   kształtowanie siebie poprzez udział w spotkaniach formacyjnych i wspólną modlitwę;

Oratorium stanowi serce Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieżowego, które skupia wszystkie grupy młodzieżowe funkcjonujące w środowisku salezjańskim. Wszystkie grupy i wspólnoty salezjańskiego duszpasterstwa powinne być tak formowane, aby były na siebie otwarte. Odpowiedzialni za poszczególne grupy w zakresie wychowawczo – duszpasterskim podlegają Kierownikowi Oratorium i współpracują z nim. Każda grupa i stowarzyszenie działające w strukturach Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieżowego posiada swoją tożsamość i własny program, który w aspekcie wychowawczym opiera się na wspólnym projekcie wychowawczo - duszpasterskim.

Ks. Henryk Chibowski SDB

 


Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 

Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com

Parafia:
parafiawozniakow@gmail.com

Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 

SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com