«  Archiwum aktualności - listopad 2012 »

 • List Biskupa Łowickiego na rozpoczęcie roku duszpasterskiego 2014-2015

  Dodano: 30 listopada 2014 r.

   Łowicz, Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 2014

   L.dz. 2704/2014

   Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię

  List Biskupa Łowickiego na rozpoczęcie roku duszpasterskiego 2014-2015

   Oto dzisiaj wkraczamy w nowy rok głoszenia Ewangelii Chrystusowej, aby jej piękno ujawniło się w naszym życiu. Chcemy być wierni Bożym przykazaniom, bowiem w ten sposób potwierdzamy nasze życiowe decyzje. W minionym roku duszpasterskim towarzyszyło nam wezwanie: „Wierzę w Syna Bożego”. To była niezwykła, szansa ofiarowana całemu Kościołowi w Polsce, aby z naszej wiary rodziły się czyny miłosierdzia i sprawiedliwości.

   

  1.      Odkryć wartość sakramentu pokuty

  Kościół w naszej Ojczyźnie zachęca nas, abyśmy jeszcze pełniej zrozumieli słowa, które słyszymy w czasie każdej Mszy Świętej: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie” te słowa wypowiada kapłan ukazując nam prawdziwe Ciało i Krew Jezusa pod postaciami chleba i wina. Bóg daje nam kolejną szansę, aby z naszej wiary i przyjętego chrztu rodziło się świadectwo życia chrześcijańskiego. Od I Niedzieli Adwentu rozpoczynamy nowy rok kościelny rozważając wezwanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Pragniemy, aby Zbawiciel przemieniał nasze życie, myślenie, nasze plany i decyzje. Chcemy odkrywać Bożą wolę i być jej posłuszni.

  Chcemy pytać siebie o nasze dojrzewanie w wierze, o nasze przywiązanie do Kościoła, w którym odnajdujemy dar obecności Boga i ludzi. Mamy wyjątkowy dar, którego inni nie mają, albo z niego zrezygnowali. Tym darem jest sakrament pokuty, który pomaga nam żyć w prawdzie, który czyni nas wolnymi. Już od dłuższego czasu próbuje się nam wmawiać, że sakramenty są niepotrzebne, że one przeszkadzają i budzą wyrzuty sumienia. Jako chrześcijanie nie możemy poddać się postawie fałszywej litości, która każe zamazywać dobro i zło, i szukać chwilowego spokoju. Będziemy prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa tylko wtedy, kiedy będziemy mocni Jego łaską. Wtedy możemy pomagać innym, wtedy mamy co dać cierpiącym i pogubionym. Wtedy swoje troski łączymy z łaską Jezusa, któremu zależy na człowieku (por. 1 P 5,7), który rozumie bóle i cierpienia, radości i nadzieje.

   

  2.      Odpowiedzialność w wierze

  Cały czas chodzi nam o ewangelizacyjne otwarcie Kościoła, by nie zatrzymywać się tylko na tym, co robiliśmy dotychczas, ale poszukiwać nowych dróg dotarcia do ludzi żyjących na marginesie Kościoła, czy zupełnie poza nim. Aktualnym jest wezwanie do nawrócenia osobistego, które jest podstawowe, ale także do nawrócenia całych wspólnot, by objawił się w nich duch misyjny, apostolski i ewangelizacyjny. Ciągle chodzi o ewangelizacyjny entuzjazm poszukiwania tych, w których sercach Jezus jeszcze nie zakrólował. To właśnie nas potrzebuje Jezus, by dotrzeć do tych serc.

  Dzisiaj słyszymy wezwanie: „Marana tha” („Przyjdź, Panie nasz!”). Dobrze wiemy, że Jezus Chrystus już przyszedł, ale ciągle prosimy, aby Jego obecność była w nas żywa. On bowiem ciągle ukazuje nam nowość i świeżość swojego przychodzenia do nas. Tak często wiążemy nadzieje z tym co nowe, ufając, że nam się powiedzie, że będzie lepiej, że nam to posłuży, że się przyda. Po pewnym czasie owe „nowości” powszednieją i znów marzymy o jakiejś odnowie. Czy tak samo myślimy na początku Adwentu? Ważne, abyśmy walczyli o odnowę naszego serca i życia codziennego, abyśmy pragnęli powiedzieć z głębi naszego serca: „Przyjdź, Panie Jezu”.

  Adwentowy głos proroka Izajasza pobudza nas do czuwania. Oczekujemy tajemnic, o których „ucho nie słyszało” i których „oko nie widziało” (por. 1 Kor 2,9). Skoro zewnętrzne zmysły nie mogą nam pomóc w odczytaniu owych tajemnic, tu uruchamiamy zmysł wiary. Za radą św. Pawła Apostoła nie chcemy mieć udziału w uczynkach ciemności, hulankach, pijatykach, rozpuście, wyuzdaniu, kłótniach i zazdrości (por. Ga 5, 19-21). Obca nam jest światowa bieganina za wszystkim i za niczym. Można powiedzieć, że z pierwszym dniem Adwentu znów na nowo zaczynamy się nawracać. Czuwamy, jak tego pragnie autor Ewangelii, aby Pan zastał nas czuwającymi, gdy przyjdzie (por. Łk 12, 37). Niezależnie od tego, czy się modlimy, czy pracujemy, czy też odpoczywamy – w każdej chwili naszego życia jesteśmy ludźmi Adwentu, gotowymi powitać i przyjąć Pana.

   

  3.      Oczekiwać z wiarą

  Adwent to nie tylko zbliżające się radosne święta Bożego Narodzenia, ale także powtórne przyjście Pana. Ktoś powie, że to jest odległy czas. Rzeczywiście nie znamy końca czasów, ale to ostateczne nadejście Pana na sąd jest poprzedzone naszym osobistym końcem świata, jakim jest nasza śmierć. „Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Mk 13,32).

  Być chrześcijaninem, to być osobą, która zawsze czuwa, zdobywa się na wysiłek, wyrzeczenie, podejmuje walkę ze złem, zło zwycięża dobrem (por. Rz 12,21). Chrześcijanin nie wie wszystkiego, nie zna przyszłości, ale dzięki Bożej pomocy potrafi odkrywać i odczytywać sens wydarzeń. Stąd z całą powagą przyjmujemy ostrzeżenie Jezusa: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas nadejdzie” (Mk 13,33).

  Pytanie postawione przez Izajasza jest bardzo poważne i wymagające zastanowienia: „Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg…” (Iz 63,17). Odpowiedź jest prosta, to źle wykorzystana wolność doprowadziła człowieka do tragedii, ale my chcemy wolności, która karmi się prawdą i wiedzie do Boga. Dlatego mówimy: „Ty Boże wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach” (Iz 64,4).

  Ileż ufności miał psalmista, który do Boga odnosi całe swoje życie. „Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili” (Ps 80,19). Jezus Chrystus, którego oczekujemy, dla którego czuwamy „będzie umacniał was aż do końca, abyście byli, bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Kor 1,8).

  Jakie postanowienia na Adwent uczynimy? Co powinno się zmienić w naszym życiu, aby ta czujność była wyraźna? Co powinniśmy uczynić, aby docierało do nas słowo proroków, ewangelistów, którzy zapowiadają przyjście odwiecznego Słowa, które stało się Ciałem? (por. J 1, 14).

   

  4.      Autentyczna miłość chrześcijańska

  Jako uczniowie Chrystusa mamy uczyć się miłości i nią żyć. Chrześcijańska miłość (caritas) nie może ograniczać się do działalności charytatywnej, lecz „powinna ożywiać całą egzystencję wiernych świeckich, a więc także ich aktywność polityczną, traktowaną jako miłość społeczną” (Deus Caritas est, nr 29). Miłość społeczna i polityczna dąży do dobra całej wspólnoty i skłania do takiego organizowania społeczeństwa, by wykluczać z niego krzywdę, agresję, nienawiść i inne zagrożenia pokoju, polepszać warunki życia, usuwać czynniki społeczne rodzące ubóstwo, przyjść z pomocą najbiedniejszym.

  Jesteśmy wezwani do nowej ewangelizacji. Nowa ewangelizacja powinna rozpoczynać się od postawy pokutnej. Współczesny świat oczekuje od przedstawicieli wspólnoty Kościoła stylu życia opartego na skromności. Im bardziej będziemy ewangeliczni, to znaczy żyjący Dobrą Nowiną, tym bardziej będzie w nas widoczne przezwyciężanie krzywdy i niesprawiedliwości, przebaczenie i pojednanie oraz budowanie życia prawdziwie chrześcijańskiego. Stąd każdy sumiennie korzystający z sakramentu pokuty i pojednania winien dawać świadectwo pracy nad sobą i wewnętrznej przemiany dokonującej się poprzez mocne postanowienie poprawy. Niech nie będzie nam obca postawa życia w prawdzie, czyli postawa pokory, gotowości do pojednania, a w razie konieczności postawa przyznania się do win i przeproszenia.

   

  5.      Ewangelizacyjne wyzwania i szanse

  Od dzisiaj przeżywamy wraz z całym Kościołem Rok Życia Konsekrowanego. Będziemy dziękować Bogu za dar osób konsekrowanych i prosić o nowe, święte powołania na tej drodze ku świętości. Dar ten winien mieć charakter odnawiający, zwłaszcza odnowę zakonnych charyzmatów – dla dobra Kościoła, żyjącej dziś rodziny ludzkiej. Nowa ewangelizacja, jako wyzwanie dla naszych czasów, nie może się dokonywać bez udziału osób konsekrowanych (por. VC 81) i nie może ich ominąć, ponieważ jest odpowiedzią na wszelkie osłabienie wiary, nadziei i miłości, z których wyrasta życie duchowe i religijne. Nawracanie się i wiara w Ewangelię niosą radość i nadzieję i dają zdolność obudzenia świata.

  Cały czas przeżywamy przygotowania do XXIX Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016. Natomiast w tym roku duszpasterskim hasłem wiodącym są słowa Jezusowych błogosławieństw: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). To wskazywanie na tych, którzy pełnią uczyni miłosierdzia, świadczą pomoc braterską, okazują współczucie oraz przebaczają urazy.

  Trzeba jednocześnie pamiętać, że w 2016 roku Kościół w Polsce dziękować będzie Bogu za pierwsze doświadczenie miłosierdzia w chrzcie naszych przodków przed 1050 laty. Polska weszła wówczas w krąg kultury łacińskiej i stała się suwerennym państwem na mapie Europy Wspomnienie i świętowanie tego wydarzenie winno stać się okazją pogłębienia życia w łasce chrztu świętego.

  Także rozpoczynający się rok duszpasterski jest kolejnym krokiem w zdążaniu ku nawiedzeniu naszej Diecezji przez kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej. Będzie to niezwykłe spotkanie z Matką Jezusa, które rozpocznie się jesienią 2016 roku, aby nas doprowadzić na wiosnę 2017 roku do uroczystego dziękczynienia za 25 lat Diecezji łowickiej.

   

  Drodzy Siostry i Bracia,

  Oto rozpoczyna się kolejny czas łaski, oto czas Pana. Starajmy się, wchodząc w ten rok duszpasterski, odkrywać i wykorzystać szansę pogłębienia i zastosowania w życiu ewangelicznego wezwania: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). To jest zaproszenie do pójścia z bliźnimi drogą naszego Zbawiciela, to szansa na umocnienie więzi rodzinnych i społecznych. To szansa na pokazanie młodym, że warto troszczyć się o swoją duszę, o swój wewnętrzny rozwój. Nasza wiara nie może być oderwana od życia codziennego, ale ma to życie przenikać i rozjaśniać. Nie jesteśmy sami na drodze wiary, wspierajmy się wzajemnie, módlmy się jeden za drugiego, a upadającym pomagajmy podnieść się. Możemy być mocni we wspólnocie Kościoła, nie pozwalajmy, aby świat wyrywał nas z tej wspólnoty. Tutaj bowiem są słowa życia, tu jest pewna droga do zbawienia.

  Na te dobre dzieła miłości wobec Boga i ludzi z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

   

  + Andrzej Franciszek Dziuba

 • Ogłoszenia duszpasterskie - I Niedziela Adwentu - 30.11.2014 r.

  Dodano: 30 listopada 2014 r.

   Ogłoszenia duszpasterskie

  I Niedziela Adwentu - 30.11.2014 r.

  1. Dziś przypada pierwsza niedziela Adwentu i nowego roku kościelnego, który będziemy przeżywać w Polsce pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”.

  2.Dziś po każdej Mszy św. błogosławimy opłatki wigilijne, które od jutra w naszej parafii będą roznoszone przez Salezjanów Współpracowników. Każdy z nich otrzyma od ks. Proboszcza upoważnienie, aby w ten sposób uniknąć trudnych sytuacji. Składane ofiary, będą przeznaczone na wystrój prezbiterium w naszym kościele.

  3. Ostatni dzień miesiąca, 30 listopada to miesięczne wspomnienie św. Jana Bosko wychowawcy młodzieży i założyciela Rodziny Salezjańskiej, po Mszy św. ucałowanie relikwii świętego. Tego dnia wspominamy świętego Andrzeja Apostoła. Jest to dzień imienin Pasterza Diecezji J. E. Ks. Biskupa Andrzeja Dziuby. Polecajmy jego osobę Bogu w naszych osobistych i wspólnotowych modlitwach.

  4. Msza o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie, zwana roratnią, jest czuwaniem przed Bożym Narodzeniem z Jego Matką, Maryją. Jej obecność wyraża świeca, którą na tej Mszy św. zapalamy przy ołtarzu.Msza św. Roratnia będzie odprawiana codziennie w kaplicy na ul. Łęczyckiej o godz. 7.00, natomiast w naszym kościele dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej w środę i piątek o godz. 16.30. Zachęcamy, aby dzieci przychodziły na Roraty z lampionami.

  5. We wtorek, 2 grudnia, Msza św. o g. 18.00 za zmarłych polecanych w wypominkach, poprzedzona modlitwą różańcową z wypominkami. Naszym modlitwom polecają się ci, którzy odeszli w miesiącu grudniu 2013 rok i obchodzimy ich pierwszą rocznicą śmierci: + Michał Makowski, Wacława Wojtczak, Bronisława Walczak, Kazimierz Bińkowski, Adam Firaza, Andrzej Koliński.

  6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobotamiesiąca. W czwartek prosimy o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Na Mszę świętą o godz. 18.00 zapraszamy ministrantów i ich rodziców. Po Mszy św. wspólne spotkanie w Oratorium. W piątek odwiedzimy chorych z sakramentami świętymi od godz. 8.00. Spowiedź od godz. 16.00, o 16.30 Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Po Mszy o godz. 18.00 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Natomiast w sobotę o godz. 16.00 w kaplicy domu rekolekcyjnego spotkanie grupy modlitewnej "Królowej Pokoju".

  7. W naszej parafiisą rozprowadzane świece wigilijne, które zapłoną w wigilijny wieczór na naszych stołach. Można je nabyć w kiosku parafialnym. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z biednych rodzin, osób starszych i samotnych.

  8.W przyszłą niedzielę 7 grudnia po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie formacyjne dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych. Na Mszy św. dzieci otrzymają medaliki MB Niepokalanej.

  9. Za tydzień, w drugą niedzielę Adwentu, przypada Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. W kościele odbędzie się zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy temuż Kościołowi.

  10. Przyszła niedziela, to niedziela adoracyjna po Mszy św. o godz. 10.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, natomiast po Mszy św. o godz. 11.30 błogosławieństwo małżeństw, a po Mszy świętej o godz. 18.00 modlitwa uwielbienia i wieczór konfesjonałów.

  11. W ostatnim tygodniu odszeli do wieczności: Henryka Wojtczak, l. 83 z ul. Krzywej; Szymon Ołdakowski, 33 dni, z Woźniakowa.

  Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

 • Ogłoszenia duszpasterskie - XXXIV Niedziela Zwykła - 24.11.2014 r.
  UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

  Dodano: 23 listopada 2014 r.

   Ogłoszenia duszpasterskie

  XXXIV Niedziela Zwykła - 24.11.2014 r.

  UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

  1. Dziś, w niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, po Mszy św. o godz. 10.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówimy Litanię do Chrystusa Króla. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

  2.W dzisiejszą niedzielę o godz. 16.30druga katecheza przygotowująca młodzież do sakramentu bierzmowania.

  3. W poniedziałek, 24 listopada po Mszy św.. o godz. 18.00 oddamy Hołd Maryi Wspomożycielce.

  4. We wtorek, 25 listopada o godz. 18.00 będzie odprawiona Mszaśw. za zmarłychRodziców Salezjanów.

  5. Spotkanie modlitewne wspólnoty M.B. Królowej Pokoju we wtorek, 25 listopada o g. 17.00 w kaplicy Domu Rekolekcyjnego.

  6. ORATORIUM organizuje WIECZÓR ZE ŚW. ANDRZEJEM dla dzieci i młodzieży, który odbędzie się 29 LISTOPADA O GODZ. 19.00. Inaczej mówiąc: "NIE WRÓŻYMY, ALE SIĘ DOBRZE BAWIMY". Trakcie wieczoru – scenka z życia o św. Andrzeja, gry, zabawy, konkursy, poczęstunek i nagrody. Zapraszamy.

  7. Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatnią niedzielą roku liturgicznego. Za tydzień rozpoczniemy ADWENT– czas przygotowania na święta Bożego Narodzenia. Niech ten ostatni tydzień roku liturgicznego pobudzi nas do refleksji nam naszym podejściem do wiary w codziennym życiu.

  8.W przyszłą niedzielę poświęcenie opłatków wigilijnych, które będą roznosili Salezjanie Współpracownicy.

  9. Msza o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie, zwana roratnią, jest czuwaniem przed Bożym Narodzeniem z Jego Matką, Maryją. Jej obecność wyraża świeca, którą na tej Mszy św. zapalamy przy ołtarzu.Msza św. Roratnia będzie odprawiana codziennie w kaplicy na ul. Łęczyckiej o godz. 7.00, natomiast w naszym kościele dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej w środę i piątek o godz. 16.30. Zachęcamy, aby dzieci przychodziły na Roraty z lampionami.

  10. Ojciec Święty Franciszek od dzisiejszej niedzieli ogłosił ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO, który będzie trwał do 02.02.2016 roku.

  W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych, czyli sióstr zakonnych, braci i ojców, osób należących do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Warto sobie uświadomić że jest ich ponad dwa razy więcej niż kapłanów (410 tys.). Wszystkie te osoby oddają całych siebie na służbę Bogu i ludziom poprzez naśladowanie Jezusa na drodze rad ewangelicznych. Bez ich świadectwa i poświęcenia trudno sobie wyobrazić życie Kościoła. Mówił o tym 2 lutego 2013 roku papież Franciszek: Pomyślmy jednak, co by było, gdyby zabrakło sióstr zakonnych w szpitalach, na misjach, w szkołach. Wyobraźcie sobie Kościół bez sióstr zakonnych! Nie można sobie tego wyobrazić. One są tym darem, tym zaczynem, który prowadzi naprzód Lud Boży.

  W Polsce mamy ok. 35 tys. osób konsekrowanych, a to oznacza, że  co tysięczny Polak i Polka jest osobą konsekrowaną. Żyją obok nas i między nami. Od setek lat  modlitwą, pracą i świadectwem  ubogacają życie Kościoła i społeczeństwu. Tak bardzo wrośli w naszą codzienność, iż współcześnie prawie ich nie zauważamy. Niewiele też o nich słychać w mediach, a przecież prowadzone przez nich szpitale, domy opieki społecznej, szkoły i przedszkola, różnorakie dzieła charytatywne, służą nam i naszym rodzinom. Przecież tak wielu z nas korzysta z posługi sakramentalnej osób konsekrowanych, nawiedza prowadzone przez nich sanktuaria, czyta wydawane przez nich książki, słucha i ogląda zakonne media. Nikt z nas nie może też powiedzieć, iż nie jest dłużnikiem sióstr klauzurowych, które modlą się nieustannie i ofiarują swoje życie za nasze zbawienie.

  11. W ostatnim tygodniu odszedł do wieczności: Józef Rybiński, l. 63 z Wysokiej Wielkiej.

  Polećmy jego dusze Miłosierdziu Bożemu,

  Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie

 • Ogłoszenia duszpasterskie - XXXIII Niedziela Zwykła - 16.11.2014 r.

  Dodano: 16 listopada 2014 r.

  Ogłoszenia duszpasterskie

  XXXIII Niedziela Zwykła - 16.11.2014 r.

   

  1. W dzisiejszą niedzielę spotkanie formacyjne Salezjanów Współpracowników o godz. 14.00.

  2. Przez cały miesiąc listopad trwa modlitwa za zmarłych. Różaniec z wypominkami odmawiamy codziennie w naszym kościele o godz. 17.30.

  3. W piątek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.

  4. W sobotę 22 listopada – świętej Cecylii, patronki śpiewu kościelnego. W tym dniu w naszych modlitwach pamiętajmy o Panu Macieju naszym organiście, scholii młodzieżowej.

  5. Za tydzień, wniedziele, 23 listopada, będziemy przeżywać uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem. Po Mszy św. o godz. 10.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu.

  6. W przyszłą niedzielę o godz. 16.30druga katecheza przygotowująca młodzież do sakramentu bierzmowania.

  7. ORATORIUM organizuje "IMIENINY U ANDRZEJA" CZYLIWIECZÓR ZE ŚW. ANDRZEJEM dla dzieci i młodzieży, który odbędzie się 29 LISTOPADA O GODZ. 19.00. Inaczej mówiąc: "NIE WRÓŻYMY, ALE SIĘ DOBRZE BAWIMY". Trakcie wieczoru – scenka z życia o św. Andrzeja, gry, zabawy, konkursy, poczęstunek i nagrody. Zapraszamy.

  8. Organizowana jest 29 listopada br. pielgrzymka Sanktuarium MatkiBożej Nieustającej Pomocy w Toruniu na wspólną modlitwę w 23 rocznicę powstania RM. Koszt 35 zł. Zapisy w kiosku parafialnym po Mszach św. u salezjanek współpracownic.

 • Ogłoszenia duszpasterskie - XXXII Niedziela Zwykła - 09.11.2014 r.

  Dodano: 9 listopada 2014 r.

   Ogłoszenia duszpasterskie

  XXXII Niedziela Zwykła - 09.11.2014 r.

  1. Przeżywamy dziś rocznicę poświęcenia bazyliki Chrystusa Odkupiciela na Lateranie, która jest nazywana matką i głową wszystkich kościołów. Bardziej jest ona znana jako bazylika św. Jana na Lateranie, gdyż kościół ten posiada aż trzy tytuły: Chrystusa Odkupiciela, św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela. Właśnie ta bazylika, a nie bazylika św. Piotra jest katedrą papieża i Rzymu.

  2. Dzisiaj, jak każdego roku w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. Wychodząc z kościoła można złożyć ofiarę do puszek na realizację projektów Kościoła w Syrii.

  3.W dzisiejszą niedzielępo Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie formacyjne rodziców i dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej. Natomiast o godz. 16.30 spotkanie formacyjne przygotowujące młodzież do sakramentu bierzmowania. Modlitwa uwielbienia i wieczór konfesjonałów po Mszy św. o godz. 18.00.

  4. Przez cały miesiąc listopad w kościele trwa modlitwa za naszych bliskich zmarłych. „Wypominki”, jak tę modlitwę popularnie nazywamy, są odprawiane codziennie o godz. 17.30.

  5. W ramach programu zdrowotnego 10 listopada, w poniedziałek o. 18.00 w Oratorium odbędzie się spotkanie dotyczące skutecznego leczenia stawów i kręgosłupa oraz innych zespołów bólowych na które zaprasza zespół medyczny Exmed. Przy wyjściu z kościoła do odebrania są druki zaproszeń.

  6. We wtorek, 11 listopada, w naszej ojczyźnie będziemy obchodzić Święto Niepodległości. Jak zapewne pamiętamy, zostało ono ustanowione dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Przywrócono je w 1989 roku po przemianach ustrojowych naszej ojczyzny. Jest to niewątpliwie ważna data, dlatego pamiętajmy, aby w tym dniu jako osoby wierzące uczestniczyć również we Mszy św., by modlić się o rozwój i pomyślność naszego kraju. Msza św. w tym dniu będzie o godz.12.00 i o godz. 18.00.

  7. W tym dniu w diecezji łowickiej Uroczystość św. Wiktorii, współpatronki diecezji. Biskup Łowicki zaprasza na uroczystość ku czci św. Wiktorii do Łowicza. Uroczysta procesja z relikwiami naszej patronki wyruszy o godz. 10.00 z Kościoła Świętego Ducha do Bazyliki Katedralnej.

  8. W sobotę, 15 listopada rozpoczniemy nowennę do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, którą odprawiamy codziennie przez 9 dni, po Mszy św. o godz. 18.00. Prośby i podziękowania można składać do skarbony przy wejściu do kościoła..

  9. W przyszłą niedzielę spotkanie formacyjne Salezjanów Współpracowników o godz. 14.00.

  10. Organizowana jest 29 listopada br. pielgrzymka w dniu doSanktuarium MatkiBożej Nieustającej Pomocyw Toruniu na wspólną modlitwę w 23 rocznicę powstania RM. Koszt 35 zł. Zapisy w kiosku parafialnym po Mszach św. u salezjanek współpracownic.

  11. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczności: Irena Wojnarowska, l. 79 z ul. Krośniewickiej, Stanisław Kowalczyk, l. 65 z Woźniakowa.

  Polećmy ich dusze Miłosierdziu Bożemu,

  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

 • LIST EPISKOPATU POLSKI o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016

  Dodano: 9 listopada 2014 r.

   LIST EPISKOPATU POLSKI
  o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016

  Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

  Przeżywane dziś święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej przenosi nas myślą do Rzymu i jednoczy w modlitwie z papieżem Franciszkiem. Bazylika Laterańska bowiem to katedra Biskupa Rzymu, a jednocześnie Matka i Głowa wszystkich kościołów świata. Jest ona symbolem jedności i powszechności całego Kościoła. Szczególnym doświadczeniem tej uniwersalności i jedności są Światowe Dni Młodzieży, które w lipcu 2016 roku odbędą się w Polsce. W tym samym czasie Kościół w naszej Ojczyźnie będzie świętował jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. W ten oto sposób przeszłość spotka się z przyszłością, tradycja ze współczesnością. Sięgając początków Kościoła w Polsce i otwierając się na to, co nowe, mamy szansę odkryć ponownie korzenie, z jakich wyrosła wiara na ziemiach polskich.  Ukazując zaś młodym jej wielowiekowe dzieje i stawiając za wzór świadków: świętych i męczenników – możemy ożywić w sobie odpowiedzialność i troskę o kształt wiary i jej miejsce w przyszłości.

  1.      Czym są Światowe Dni Młodzieży?

  Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych z całego świata, którzy gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Wyrosły one z troski świętego Jana Pawła II, który niestrudzenie przemierzał ziemię, by szukać młodych ludzi i z ojcowską miłością wychodził im naprzeciw. „Szukałem was, a wy przyszliście do mnie”. Ta wędrówka wspólnoty Kościoła przez miasta i kontynenty trwa nieprzerwanie od trzydziestu lat. Włączają się w nią kolejne pokolenia młodych całego świata.

  2.      Dlaczego Kraków?

  Papież Franciszek zaprosił młodzież do Krakowa, gdzie bije źródło Bożego Miłosierdzia, które jest skutecznym lekarstwem dla poranionych młodych serc. Wraz z Ojcem Świętym przychodzimy dziś, drodzy młodzi, by zaprosić Was na spotkanie z Chrystusem. On jest odpowiedzią na wszystkie, nawet najtrudniejsze pytania. Nie bójcie się, że w wielkiej wspólnocie Kościoła zatracicie swą indywidualność i poczucie wolności. Kościół młodych jest barwny, różnorodny i fascynujący, i dla każdego znajdzie się w nim miejsce. Jesteście jego ważną częścią. Światowe Dni Młodzieży mogą stać się dla Was początkiem niezwykłej przyjaźni z Chrystusem. Tak, jak wierni apostołowie Bożego Miłosierdzia – święta Siostra Faustyna i święty Jan Paweł II – w krakowskich Łagiewnikach doświadczycie, że tylko miłość wyzwala i leczy, a w miłosierdziu jest jedyna nadzieja i ocalenie.

  3.      Nie tylko Kraków i nie tylko młodzi

  Stworzenie młodym przestrzeni do spotkania z Jezusem jest misją nas wszystkich. Przygotowanie tego wyjątkowego święta wiary, doświadczenia powszechności, różnorodności i bogactwa Kościoła to – jak mówił święty Jan Paweł II – „poważne duchowe zadanie”. „Aby [ŚDM] był owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i w parafiach, w stowarzyszeniach, ruchach oraz kościelnych wspólnotach młodzieżowych” - podkreślał. Główne spotkanie młodych z Papieżem w Krakowie poprzedzą odbywające się w całej Polsce Dni w Diecezjach. To będzie pierwsze zetknięcie młodzieży świata z naszą kulturą, religijnością, pięknem naszego kraju, gościnnością rodzin, które otworzą przed pielgrzymami drzwi swoich domów. Na drodze przygotowań do ŚDM, Dni w Diecezjach są zarówno „ostatnią prostą”, jak i swoistym prologiem, zapowiedzią radosnych przeżyć, które czekają ich w Krakowie. Wszyscy jesteśmy gospodarzami tego dzieła, dlatego dziś razem dorastamy do tego, by we wspólnocie młodych całego świata dzielić się naszym doświadczeniem wiary i otwierać na świadectwo dawane przez innych.

  4.      Nie za dwa lata, tylko już od dziś

  W trosce o to, by przygotowania do Światowych Dni Młodzieży były dla każdego czasem odkrywania swojego miejsca we wspólnocie Kościoła, już dziś zachęcamy młodych ludzi w całej Polsce do osobistego zaangażowania w to dzieło i służące mu programy duszpasterskie. Od tegorocznej Niedzieli Palmowej przeżywamy pielgrzymkę symboli ŚDM: Krzyża i ikony Matki Bożej. Docierają one wszędzie: nie tylko do kościołów i na miejskie place, ale też do wiosek dziecięcych, domów pomocy społecznej, na uczelnie, do szkół, hospicjów i więzień. To czas łaski dla całego Kościoła w Polsce. Od tego, jak go przeżyjemy, zależą przyszłe owoce Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

  5.      Zaproszenie do współpracy

  Przychodzimy dziś do Was, rodzice i wychowawcy, i prosimy: rozmawiajcie z młodymi! Wraz z nimi z pokorą szukajcie odpowiedzi na ich niepokoje i wątpliwości. Niech czas przygotowań do ŚDM będzie dla Was czasem odkrywania radości dzielenia się świadectwem życia i wiary.

  Zwracamy się do Was, duszpasterze i katecheci. Szeroko otwierajcie drzwi przed młodymi, stwórzcie im przestrzeń, by mogli w pełni cieszyć się perspektywą Światowych Dni Młodzieży w Polsce i byli dumni z tego, że są ich gospodarzami. Bądźcie ich wiernymi towarzyszami na drodze dojrzewania do tej roli.

  Stajemy przed Wami, chorzy i cierpiący. Jesteście cennym skarbem Kościoła. Wasz krzyż jest dla młodych ludzi znakiem jedności i ofiary. Z pokorą prosimy, oddawajcie go w cichym geście miłości za młodych Polaków, którzy poszukują sensu życia, nierzadko dotkliwie raniąc się po drodze. W Waszych cierpieniach ukryta jest przemieniająca moc uzdrawiania ich serc.

  Zwracamy się do Was, siostry i bracia ze zgromadzeń zakonnych, wspólnot kontemplacyjnych, grup modlitewnych. Wspierajcie modlitwą dzieło Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Otoczcie jej płaszczem młodych ludzi, by na drodze przygotowań do tego wielkiego święta wiary z radością i zdumieniem odkrywali miłość Chrystusa, która leczy, podnosi z upadków i nadaje smak życiu.

  Prosimy Was, drodzy młodzi, wyruszcie na szlak przygotowań duchowych, zaangażujcie się w prace wolontariatu ŚDM i zaproście na tę drogę Waszych rówieśników, którzy być może pozostają z dala od Jezusa i Jego Kościoła.

  Pokornie prosimy też wszystkich o otwarcie w odpowiednim czasie swoich domów i wsparcie materialne, aby młodzi, którzy zechcą wziąć udział w tym wydarzeniu, doświadczyli piękna naszej staropolskiej gościnności i braterskich serc.

  6.      Zawierzenie dzieła ŚDM wstawiennictwu świętych patronów

  Patronami międzynarodowego spotkania młodych w Polsce są święty Jan Paweł II i święta Siostra Faustyna. Tym żarliwym Apostołom Bożego Miłosierdzia zawierzamy Kościół w Polsce, przygotowujący się do ŚDM w 2016 roku, a zwłaszcza ludzi młodych. Niech za ich wstawiennictwem doświadczają uzdrawiającej mocy orędzia, które z krakowskich Łagiewnik roznosi się na cały świat.

  Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

  Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

  Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

  Na czas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

   Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

  obecni na 366. Zebraniu Plenarnym

  Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie

  w dniu 8 października 2014 r.

   

  List należy odczytać w niedzielę, 9 listopada 2014 r.

   Za zgodność:

  + Artur G. Miziński

  Sekretarz Generalny KEP


Filtr aktualności

Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr konta bankowego  
05 1240 3190 1111 0000 2978 7630
Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniaków

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 
Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com
Parafia:

parafia-wozniakow@salezjanie.pl 
Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 
SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com