REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWO-REKREACYJNEGO

1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektu sportowo-rekreacyjnego (dalej: obiektu)

2. Administratorem obiektu jest Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego w Woźniakowie.

3. Obiekt jest czynny w dni powszednie w godz. 8.00 – 21.00, a w niedziele od godz. 13.00 do17.30.

4. Korzystanie z obiektu jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody od Prezesa „Salos Róża-Kutno” lub kierownika oratorium w Woźniakowie.

5. Obiekt służy celom sportowo-rekreacyjnym, w związku z czym obowiązują na nim pewne zasady i ograniczenia.

Zasady

a) Zajęcia na boisku powinny się odbywać w sposób zorganizowany w obecności rodziców lub opiekunów.

b) W przypadku korzystania z boiska w sposób niezorganizowany, bez niczyjej opieki, korzystający robi to  na wyłączną odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

c) W czasie trwania zajęć uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

d) Osoby prowadzące zajęcia odpowiedzialne są za bezpieczeństwo ćwiczących, za porządek, dyscyplinę i właściwą organizację zajęć.

Ograniczenia

Na terenie boiska zabrania się:

a) korzystania z boiska sportowego w sposób niezgodny z przeznaczeniem,

b) kopania, rzucania, uderzania piłki bądź innych przedmiotów w sposób zagrażający zdrowiu osób przebywających na boisku,

c) dewastacji obiektu,

d) przebywania pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających,

e) wprowadzania zwierząt,

f) rozniecania ognia,

g) zaśmiecania obiektu,

h) jeżdżenia rowerem, motocyklem, skuterem, quadem,  bądź innymi pojazdami mechanicznymi,

i) spożywania alkoholu, palenia tytoniu lub e-papierosów, zażywania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych,

j) zakłócania porządku,

k) używania słów wulgarnych,

l)  wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

m) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

n) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia. 

6. Wszyscy korzystający z boiska przed rozpoczęciem zajęć zobowiązani są do:

a) zapoznania się z niniejszym regulaminem,

b) wyznaczenia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek  na boisku,

c)  posiadania odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zagubione na terenie obiektu: dokumenty, przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe, tablety, laptopy, rowery itp.

8. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów stałych obiektu, jego ogrodzenia, wyposażenia lub sprzętu, obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % wartości poczynionej szkody.  

9. Z obiektu - pod opieką trenera, nauczyciela, rodzica lub innej osoby odpowiedzialnej prowadzącej bądź nadzorującej zajęcia - mogą korzystać: szkoły, kluby sportowe, organizacje pożytku publicznego i osoby indywidualne. Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu mają grupy sportowe Salos „Róża Kutno”, młodzież i dzieci z Oratorium oraz Goście Domu Rekolekcyjnego.

10. Korzystanie z kompleksu jest bezpłatne.

11. O wszelkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje w każdym przypadku Administrator obiektu.

 


Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Od 01 lipca 2018 r.
nr dostępowy 24 362-73-10 

Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 
Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com
Parafia:

parafia-wozniakow@salezjanie.pl 
Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 
SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com