Wizja Oratorium im. bł. Michała Rua w Woźniakowie

W kontekście miasta Kutno i gminy Kutno - Oratorium bł. Michała Rua w Woźniakowie jest punktem odniesienia dla młodzieży najuboższej i najbardziej oddalonej od Kościoła. Program zakłada zgromadzenie dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 10 do 18 roku życia. Stworzenie środowiska wychowawczego jakim jest Oratorium i wychowanie do wiary wszystkich uczestników poprzez więź międzyludzką, integrację, tworzenie grup, zaangażowanie animatorów, konkretne działanie z młodzieżą, aby doprowadzić ją do Chrystusa jako nauczyciela, przewodnika i wzoru człowieka doskonałego. Droga prowadzi od wyjścia z pierwszym orędziem ewangelizacyjnym do osobistego przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

1. Oratorium: Środowisko otwarte.

1.1. Oratorium prowadzi działalność wychowania i wzrastania w wierze na rzecz parafii. Jawią się jako "dzieło z pogranicza tego co religijne i świeckie: z tej lokalizacji pochodzi cała jego oryginalność i ryzyko" (KG XXIII, 262).

1.2. Styl, z jakim Oratorium wychodzi naprzeciw młodym jest skoncentrowany na Systemie Prewencyjnym Ks. Bosko (rozum, religia, dobroć czyli miłość wychowawcza). System ten wymaga:

 • osobistego spotkania z drugim człowiekiem,
 • dobroci wobec wszystkich, a w szczególności wobec najbardziej potrzebujących;
 • postawy przyjmującej, zwłaszcza wobec nowo przybyłych, pojętej jako dar przyjaźni, akceptacji drugiej osoby, umiejętności pomagania temu, kto znajduje się w sytuacji trudnej, solidarności z najuboższymi, cierpliwości i łagodności wobec młodych,
 • współpracy z rodzinami, które pozostają głównymi odpowiedzialnymi za wychowanie swoich dzieci.

W ten program są zaangażowani animatorzy oratorium, jak również sama młodzież wobec swoich kolegów. (protagonizm młodzieżowy)

1.3. Aby utrzymać jakość wychowawczą i duszpasterską Oratorium jawi się jako:

 • wspólnota ewangelizująca
 • wspólnota, która służy
 • wspólnota twórcza.

2. Oratorium: wspólnota ewangelizująca

Na wielorakie wyzwania, jakie młodzież stawia wspólnocie wierzących, Oratorium odpowiada propozycją przebycia stopniowej, jasnej drogi wiary, która poczynając od metody "spotkania" prowadzi do dojrzałości ludzkiej, do spotkania z Jezusem Chrystusem, do silnego poczucia przynależności do wspólnoty Kościoła i do zaangażowania na rzecz Królestwa.

2.1. Oratorium poprzez spotkania formacyjne uczestników i animatorów prowadzi działalność ewangelizacyjną. Ewangelizując wychowujemy i wychowując ewangelizujemy. Uczestnik oratorium powinien uczęszczać na katechezę w swojej szkole. Będzie to pozytywna postawa w środowisku odrzucającym wartość ewangelii, a jednocześnie uczestnik stanie się znakiem Chrystusa w świecie. Nowo przybyli nie powinni negować modlitwy w Oratorium i Regulaminu Oratorium.

2.2. Oratorium jako wspólnota wierzących, która umacnia się w uczestnictwie w Eucharystii. Jest ona dla nas:

 • możliwością rozwoju duchowego, dojrzewania wiary w Chrystusa Pana oraz zaangażowania w praktykowaniu przykazania miłości Boga i bliźniego;
 • siłą jednoczącą wszystkie wysiłki wychowawcze w budowaniu wspólnoty oratoryjnej, w której dzieci i młodzież gimnazjalna zajmują szczególne miejsce;
 • punktem kulminacyjnym i źródłem dzielenia się miłością wobec wszystkich. Jest również miejscem rodzenia się autentycznych powołań.

2.3. Wzorem i źródłem ducha salezjańskiego jest Serce Chrystusa, wysłannika Ojca. W odczytywaniu Ewangelii jesteśmy szczególnie wrażliwi na pewne rysy postaci Chrystusa, tj: umiłowanie maluczkich i ubogich, gorliwość w przepowiadaniu; troskliwość Dobrego Pasterza, który zwycięża łagodnością i darem z samego siebie. Słowo Boże, słuchane z wiarą jest dla nas źródłem życia duchowego, pokarmem dla modlitwy i mocą w dochowaniu wierności na codzień.

Wyznacza nam:

 • ciągłą pracę nad zdobywaniem właściwego rytmu osobistej modlitwy
 • ustalać momenty modlitwy wspólnej w taki sposób, aby wszyscy animatorzy mieli możliwość w niej uczestniczyć,
 • zapewnić regularne funkcjonowanie zebrań wszystkich animatorów oraz LRM, jako środków animacji i współodpowiedzialności
 • weryfikować jakość naszych przedsięwzięć podnosząc je na coraz wyższy poziom, a więc rezygnacja z bylejakości, proponować coraz nowsze gry i zabawy
 • pobudzać do czytania lektur salezjańskich, aby pogłębić w ten sposób ducha salezjańskiego

2.4. Wspólnota oratoryjna wyraża pragnienie i wolę życia darem wspólnoty dzięki pojednaniu. Celebracja osobista i wspólnotowa Sakramentu Pokuty jest uprzywilejowanym momentem dla odnawiania wspólnotowej harmonii. Dokonuje się to w czasie dni skupienia, rekolekcji w parafii, w comiesięcznych Mszy św. dla całego oratorium.

2.5. Obecność Maryi Wspomożycielki Wiernych na naszej drodze jest wzorem daru życia i odpowiedzialności. Dlatego żywimy do Niej pobożność. Wyraża się to w czasie hołdu Wspomożycielce 24 każdego miesiąca.

2.6. Aby lepiej przeżywać jedność wspólnoty, jednoczymy się wszyscy poprzez współpracę i obecność przy organizacji ważnych wydarzeń w życiu Oratorium, aby bardziej uwidaczniać charyzmat salezjański w naszym środowisku i w naszych działaniach na zewnątrz. Takich jak:

 • święto Oratorium (Dzień patrona, Dzień Młodości);
 • niedzielna Eucharystia; Eucharystia miesiąca;
 • celebracja eucharystyczna w pierwsze czwartki miesiąca;
 • dzień przyjaźni i wdzięczności za obecność Salezjanów (Wielki Czwartek);
 • uroczystości wg tradycji salezjańskiej, szczególnie: święto Niepokalanej, ks. Bosko, Matki Mazzarello, Maryi Wspomożycielki;
 • okresowa celebracja Sakramentu Pojednania rekolekcje, skupienie;
 • dni skupienia i wspólne spotkania wspólnoty w czasie Bożego Narodzenia i w czasie Wielkanocy.

3. Oratorium: wspólnota, która służy

Służba jest miarą salezjańskiej duchowości młodzieżowej, która wymaga od młodych stawania się "uczciwymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami". Służenie innym niesie ze sobą "promocję godności osoby i jej praw, we wszystkich kontekstach, życie ze wspaniałomyślnością we własnej rodzinie i przygotowanie się do tworzenia jej na fundamencie wzajemnego daru; sprzyjanie solidarności, szczególnie wobec najuboższych; wykonywanie swojej pracy z uczciwością i kompetencją zawodową; promowanie sprawiedliwości, pokoju i dobra wspólnego w polityce; szanowanie natury; rozwijanie kultury". (KG 23, 178)

3.1. Służba w Oratorium.

 • Oratorium angażuje do pomocy wszystkich którzy je chcą tworzyć.
 • Każdy powinien czuć się odpowiedzialny za funkcjonowanie stowarzyszeń, grup i struktur oratoryjnych, według własnych zdolności; być dyspozycyjnym do pracy i współpracy, szanować osoby i rzeczy oraz posiadać świadomość, że Opatrzność Boża nie zawiedzie jeśli każdy wypełni swój obowiązek poprawnie, ze współodpowiedzialnością i duchem wiary.
 • asystencja salezjańska.
  Jest dobrą rzeczą, obok różnych zajęć oratoryjnych część młodzieży jako animatorzy poświęcają codziennie czas na asystencję młodszych. Jest ważna obecność dorosłych i rodziców także podczas gier i zabaw niezorganizowanych, aby dzieci nie czuły się pozostawione samym sobie. Ten styl obecności sprzyja dojrzewaniu "ducha rodzinnego" typowego dla pedagogiki salezjańskiej oraz umożliwia to spotkanie i zawiązanie przyjaźni aby być dla drugiego człowieka bratem i przyjacielem.

3.2. Służba jako element wychowawczy.

Postawa służby

Niech każde zajęcie dzieci i młodzieży będzie stopniowo motywowane przez postawę służby aż do momentu by stała się ona wyborem życiowym tej osoby, która pragnie wzrastać według ewangelicznego stylu Ks. Bosko.

Proponuje się:

 • przyzwyczajać do odkrywania wolontariatu na polu wychowawczym, społecznym i eklezjalnym
 • grupa niech będzie dla każdego okazją do odkrywania już od wczesnego okresu dojrzewania własnych zdolności i umiejętności
 • zawsze mieć na względzie promowanie powołań do szczególnej konsekracji
 • aby młodzi i dorośli przyjęli w Oratorium rolę animatorów i wychowawców, pokazując im w dalszej przyszłości rolę salezjańskiego współpracownika. Niesie to ze sobą konieczność formacji i współodpowiedzialności, które dojrzeją w procesie formacji osobistej i chrześcijańskiej oraz przyniosą owoc w konkretnym działaniu.

4. Oratorium: wspólnota twórcza.

4.1. We wspólnocie oratoryjnej każdy z pokorą uznaje zdolności swoje i innych jako dary Ducha Świętego. Dlatego wszyscy czujemy się odpowiedzialni i potrzebni w naszym dziele wychowawczym i ewangelizacyjnym. Każdy więc w Oratorium może znaleźć swoje miejsce i szansę rozwoju własnych zdolności, umiejętności, talentów, darów, którymi w sposób twórczy buduje wspólnotę Oratorium.

4.2. Naśladując styl Ks. Bosko należy stopniowo dokonywać wzrostu ku dojrzałości ludzkiej, wzrostu w wierze poprzez spotkanie z Chrystusem, poprzez swoje doświadczenie Kościoła aż do zrozumienia, że jest się w Kościele i Kościołem oraz odkrycie swojego powołania i dokonanie wyboru drogi życia. Należy również dać miejsce takim zajęciom, w które młodzież może dać swój wkład.
W szczególności należy promować:

 • działalność sportową - animowaną przez SALOS, którego siedzibą ma być Oratorium.
 • działalność rekreacyjną - muzyka, teatr, śpiew, rozrywka i poczucie świętowania niech będą uprzywilejowanymi momentami propagowania inicjatyw;
 • działalność kulturalną - animacja, świetlica środowiskowa dla dzieci biednych i ubogich. Uwzględnia ona kontakty ze szkołami i rodzicami poprzez wywiad środowiskowy. Działalność, ta jest otwarta na problemy społeczne tego środowiska, które co raz bardziej doświadcza obniżenia stopy życiowej.
 • działalność misyjna - z jednej strony musi być uwrażliwieniem wszystkich, z drugiej, jest propozycją która powinna znaleźć odpowiedź poprzez utworzenie konkretnej grupy o charakterze misyjnym. Celem wrażliwości misyjnej w naszym środowisku jest z przekonanie, że nie tylko trzeci świat jest miejscem misji, ale że także nasze miasto i gmina powinno stać się miejscem ewangelizacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci i młodzież, którzy nie doświadczyli życia oratoryjnego;
 • wspierać i rozwijać nowe ruchy młodzieżowe, aby młodzi pociągali młodych, uaktywnić naszą obecność wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i studentów.
 • przydzielić starszym animatorom grupy młodzieżowe i wdrażać program formacyjny opracowany przez Emaus.
 • grupa modlitewno-liturgiczna im. bł. Laury powinna stać się grupą oratoryjną, wg. programy formacyjnego, powinni spotykać się przynajmniej raz w tygodniu na spotkaniu formacyjnym i włączać się w cały program życia oratorium, aby dzielić się radościami życia oratoryjnego. Powołać animatorów grup z istniejącej już grupy młodzieży do animacji dzieci, celem stworzenia grupy lub grup dzieci ze szkoły podstawowej.
 • działalność organizacji wypoczynku - mają walor wychowawczo-chrześcijański. Organizujemy dla dzieci ferie zimowe stacjonarne, wakacyjne obozy sportowe, sportowo-wychowawcze, formacyjne, półkolonie, wycieczki rowerowe, wyjazdy.
 • grupa dorosłych - w ciągu roku rodzice dzieci z naszego Oratorium powinni spotkać się przynajmniej na dwóch zorganizowanych spotkaniach w celu formacji i dzielenia się radościami życia oratoryjnego.
 • istnieje w dziele salezjańskim Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników. Starszym animatorom Oratorium pragnących żyć duchem salezjańskim należy proponować wstąpienie do SSW.
 • działalność katechetyczna jest animowana przez kierownika katechizacji w porozumieniu z Proboszczem Parafii, natomiast animacja liturgiczna LS jest prowadzona przez opiekuna ministrantów i animatorów prowadzących grupy według stopni. Włączyć katechetów w promocję posługi ministranta w parafii salezjańskiej.
 • dokumentować naszą działalność w ciągu całego roku poprzez prowadzenie kroniki , pisanie artykułów do Niedzieli, Gościa Niedzielnego, Don Bosco, na stronę internetową www.wozniakow.salezjanie.pl i www.salezjanie.pl

Dlatego, aby cała działalność przynosiła owoce należy troszczyć się o formację animatorów poprzez spotkania w grupie formacyjnej, poprzez udział w szkole animatora. W pracy oratoryjnej należy dać miejsce inicjatywom lokalnym poprzez uczestnictwo w propozycjach parafialnych, diecezjalnych i salezjańskich.

4.3. Ks. Bosko był czołowym przedstawicielem tego środowiska komunikacji społecznej. Kiedy pisze list okólny o “rozpowszechnianiu dobrej książki”, stwierdza, że chodzi tu o jeden z priorytetów apostolskich, które Bóg mu powierzył. Zbawienie młodych staje się najważniejszym kryterium, wymagającym, by być obecnym i żyć na portalach społecznościowych w tym kontekście. Myślę, że zawsze byliśmy wewnątrz tego świata i klimatu komunikacji społecznej.

Proponuje się:

 • spotkania całej społeczności Oratorium, które ma zadanie integrujące (jednoczące) wszystkich członków Oratorium.
 • obecność na portalach społecznościowych, ale nie z powodu tego, że jest to modne; celem przekazywania miłości Bożej młodym, którzy zamieszkują nowy cyfrowy kontynent i porozumiewają się między sobą w nowych przestrzeniach i nowych językach tj., np.: nk, facebook, twitter.
 • każda grupa zachowuje swoją tożsamość i ma własny program, który dostosowany jest do odbioru ze strony młodzieży.

5. Działalność i struktury

Lokalny program wychowawczo - duszpasterski oratorium będzie weryfikowany przez kompetentny organ - Radę Oratorium wybraną przez walne zebranie członków zwyczajnych stowarzyszenia Oratorium.

W skład jej wchodzą:

 • Kierownik Oratorium z nominacji inspektora salezjańskiego, sekretarz, skarbnik,
 • przedstawiciel rodziców,
 • przedstawiciele każdego sektora działania w Oratorium.

Rada Oratoryjna posiada następujące zadania:

 • gwarantuje ciągłość wzrostu wspólnoty oratoryjnej,
 • weryfikuje projekt wychowawczy,
 • programuje roczną działalność, biorąc pod uwagę problemy organizacyjne i ekonomiczne,
 • sprzyja i promuje łączność pomiędzy różnymi grupami i sektorami,
 • zbiera się w ustalonych odstępach czasu przynajmniej raz w miesiącu.
 • zatwierdza sprawozdanie merytoryczne i finansowe, które kierownik Oratorium przedstawia Dyrektorowi domu salezjańskiego i jego Radzie do zatwierdzenia.
 • sporządza preliminarz i daje go do zatwierdzenia Radzie domu salezjańskiego.

Ks. Henryk Chibowski SDB


Rozkład Mszy świętych

Niedziele i święta:
8:00; 10:00; 11:30; 18:00

Dni powszednie:
18:00

Kontakt
Woźniaków 56
99-300 Kutno

Nr dostępowy 24 362-73-10 
Kancelaria Parafialna 24 362-73-25 
Biuro Oratorium 24 362-73-21 
Dom rekolekcyjny 24 362-73-20 
Wspólnota zakonna salezjanów 
24 362-73-11 
 

Biuro SL SALOS "Róża Kutno"
(24) 362-73-23 

e-mail:
Dom Zakonny: 
wozniakow@salezjanie.pl 
Dom Rekolekcyjny: 
salezjanie.wozniakow@gmail.com
Parafia:

parafia-wozniakow@salezjanie.pl 
Oratorium: 
oratorium.wozniakow@gmail.com 
SL SALOS: 
salosrozakutno@gmail.com